Fikroh Hizbut Tahrir: al-Fikr (Pemikiran), Thariqah Aqliyah (Pola Pikir Rasional), Thariqah Ilmiyah (Pola Pikir Ilmiyah)